fbpx

Ta del av hyresvillkor för våra produkter

§ 1 Tillämplighet 1.1

Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och terrängfordon utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

§ 2 Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd eller vid överenskommen plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga. Ej återlämnade eller förstörda instruktioner och eller besiktningsprotokoll debiteras.

2.4 Anmärkning mot hyresobjektet eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

2.5 Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengörning och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning på arbetsplatsen under normal arbetstid

§ 3 Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett för.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet, Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.

§ 4 Hyrestid 

Hyrestid räknas från och med den dag som hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt

4.2 Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

§ 5 Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering och eventuella reparationer.

5.4 För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. 5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

§ 6 Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjekt samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som upp kommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

6.5 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. 6.6 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

6.7 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

§ 7 Hävning

7.1 Part har rätt att häva avtalet för de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran härom.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annan av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

7.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

§ 8 Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgörs enligt svensk rätt av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 9 Särskilda villkor vid köp vid köp av varor, förbehåller sig Säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således inte rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt av hända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna. Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.

Villkor hyrförsäkring

Linjeutrustning i Sverige AB erbjuder en hyrförsäkring som skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser.

Försäkringen omfattar

När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, i stället för att teckna en egen försäkring, betala en försäkringsavgift för dina hyresobjekt. Försäkringen omfattar inbrott, stöld, skadegörelse, åverkan, brand och vattenskador.

Avgiften är 5% av grundpriset i gällande avtalad prislista, och din självrisk är 5.000 kr per skadetillfälle.

Begränsning

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid stöld gäller att tidpunkten för brottet ska preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt. Detta ska framgå av polisrapporten.

Försäkringen gäller ej vid andrahandsupplåtelse.

Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter, tillverkare eller leverantör som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada.

Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning eller myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast om skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade följts.

Om det finns särskilda skäl kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts.

Med försäkrad likställs den försäkrades anställda inklusive de med ledande ställning inom företaget eller på platsen

Om skada inträffar

Kontakta Linjeutrustning snarast:
1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.

2. Ange skadad egendom.

3. Beskriv vad som hänt. Skadans art och omfattning.

4. Åtgärder som vidtagits. (Vid stöld, inbrott och skadegörelse skall polisanmälan ske snarast och bifogas anmälan).

5. Tills polisanmälan inkommit till Uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet.

Kontakt

LINJEUTRUSTNING
Jössagatan 15-17 | 504 41 Borås

Kontakta oss

+46 (0)371-58 77 99
Skicka e-post »

Stefan Svensson

+46 (0)730-68 10 06
Skicka e-post »